பளை வட்டார மக்களின் வாக்களிப்பு வீதம்!

பளை வட்டார மக்களின் வாக்களிப்பு வீதம்!

பளை வட்டாரம்

கூட்டமைப்பு 354
கேடயம் 185
சைக்கில் 93
கை 64
வீணை 73
யானை 15
உதய சூரியன் 8
சாவி 8

Facebook Comments